O Programie


I. Założenia Programu Sprzedaży Premiowej Buduj z PSB

  1. Program skierowany jest do osób fizycznych - klientów składów budowlanych zrzeszonych w Grupie PSB, zwanych dalej odpowiednio Uczestnikami Programu lub Uczestnikami.

  2. Organizatorem niniejszego Programu, zwanym dalej „Organizatorem” jest skład budowlany, który wydaje Kartę Uczestnika Programu.

  3. Uczestnicy Programu dokonujący u Organizatora zakupu produktów objętych sprzedażą premiową mają prawo do otrzymywania i zbierania Punktów, o których mowa poniżej oraz do wymiany ich na nagrody z Katalogu Nagród.

  4. Program trwa do dnia 31 grudnia 2018 roku.

II. Warunki uczestnictwa w Programie

  1. Uczestnikiem Programu może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu w składach budowlanych Organizatora.

  2. Osoby fizyczne, które korzystają z innych przywilejów nadanych im przez Organizatora, w szczególności takich jak: przyznane im rabaty handlowe lub przedłużone terminy płatności, mogą przystąpić do Programu wyłącznie za zgodą Organizatora.